مقاله ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac

مقاله ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac مقاله ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac

دسته : دامپزشکی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 40 KB

تعداد صفحات : 62

بازدیدها : 8793

برچسبها : موشهای Balac

مبلغ : 2000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله تحقیقاتی بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac

هدف از این مقاله تحقیقی بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac است. بنابراین پس از جداسازی و تکثیر ژنهای فوق مراحل زیر در این تحقیق انجام گرفت.

1- لکون نمودن ژنهای فوق در یک ناقل انتقال دهنده Cleaning vector

2- تعیین ترادف نوکلئوتیدی ژنهای جدا شده و مقایسه آن با ژنهای L7/L12

3- کلون نمودن ژنها در پلاسمید بیان کننده پروکاریونی Procaryotic expression vector

4- تولید و تخلیص پروتئینهای L7/L12 و P39

5- کلون نمودن آنها در پلاسمید بیان کننده اوکاریوتی Eucaryotic expression vector

6- هاری کردن پلاسمیدهای فوق از آندوتوکسین

7- تزریق پلاسمیدها، بسویه واکنش و سویه بیماریزا بروسلاآبورتوس به موش Balb/C

8- سنجشهای ایمونولوژیک

باکتریها و پلاسمیدهایی که برای انجام این پایان نامه استفاده شده اند بترتیب زیر می باشند:

باکتریها: بروسلاآبورتوس سویه های 19S و 544 اشدیشیالکی سویه

اشریشیالکی سویه BL21 اشریشیاکی سویه BL21(DE3(Plyss

پلاسمیرها: PGEX4T1 PRT 28a SK+(pSK) - Pblue Script-PCDNA3

- جداسازی کروموزوم بروسلا آبورتوس 19S:

برای تکثیر جداسازی ژنهای L7/L12 و P39 ابتدا کروموزوم باکتری جداسازی گردید.

مواد:

بافر TE:

Tris Hel10mm

EDTA1.0mm

PH بافر را پس از تهیه برروی 8 تنظیم می نمائیم.

پروتئیناز K:

CTAB/NaCl:

Nacl4.1gr

CTAB10gr

DDW100ml (Final Volume)

روش:

ابتدا محیط برنسط برات را تهیه و استریل نموده و ml5 از محیط را با بروسط آبورتوس سویه 19S تلقیح می نمائیم. پس 48 تا 72 ساعت باکتریها رشد کرده و کدورت مناسبی را پیدا می کند. بقیه مراحل تخلیص کروموزوم بشرح زیر است:

1- 5/1 میلی لیتر از سوسپاستیون فوق را مدت 2 دقیقه در rpm5000 سانتریفوژ می نمائیم. محلول رویی را دور می ریزیم.

2- Ml576 از بافر TE را بر روی رسوب باکتری اضافه کرده و رسوب را در بافر حل می نمائیم. سپس ml30 از SDS(10%) و ml3 از پروئیناز K (mg/ml20) را افزوده و به مدت یک ساعت در دمای 0C37 نگهداری می نمائیم.

3- پس از مخلوز Ml100 از (M5)NaCl از محلول CTAB/NaCl به میزان Ml80 اضافه کرده و به مدت 10 دققیق در0C65 انکوبه می کنیم.

4- هم حجم مخلوط بالا از ترکیب کلروفرم ایزوآمیل (1/24) به مخلوط افزوده و سپس از مخلوط به مدت 5 دقیقه در rpm10000 سانترفوژ می کنیم. محلول رویی را به لوله دیگر منتقل می نمائیم.

5- هم حجم محلول روئی ترمیب فنل کلروفرم ایزوآمیل (1/24/25) پس از مخلوط بمدت 5 دقیقه در vpr10000 سانتریفوژ کرده و محلول رویی به لوله دیگری منتقل می نمائیم.

6- هم حجم محلول روئی ایزوپروپانل اضافه نموده و مخلوط می کنیم. پس از چند دقیقه DNA کروموزومی ته نشین شده که می توان بات یک پیپت پاستور آنرا جمع آوری نمائیم.

7- رسوب DNA کروموزومی را با الکل 70% شستشو داده و پس از خشک شدن در مجاورت هوا در Ml100 از بافر TE حل می نمائیم.

....

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید